пʼятницю, 5 січня 2018 р.

ПОЛОЖЕННЯ
про шкільне самоврядування
                                              Максимівського НВК

Розділ І
                                              Загальні положення.
1.1 Учнівське самоврядування у Максимівському НВК створюється з метою забезпечення виконання учнями своїх обов’язків, захисту їх прав, сприяння гармонійного розвитку особистості учнів, формування у них навичок майбутніх організаторів, керівників.


1.2 У своїй діяльності органи учнівського самоврядування керуються Конституцією України та Чинним Законодавством та Положенням про учнівське самоврядування.
1.3 Органи учнівського самоврядування сприяють організації навчальної, наукової, культурно – просвітницької, спортивно – масової, волонтерської, правозахисної, екологічної, історико - пошукової та ін. діяльності за участю учнів школи, за тісної співпраці з адміністрацією школи, громадськістю а також молодіжними службами та організаціями.
1.4 В основі учнівського самоврядування – педагогічні ідеї співпраці, самоорганізації, самопізнання і самовдосконалення особистості

Розділ II
                                          Схема підпорядкування.
2.1 Головним органом учнівського самоврядування є Шкільний Парламент (далі ШП) Учнівської республіки на чолі з президентом. Члени ШП обираються на пропорційній основі (по 2 учні від класу 5 – 11 класів). Делегати до ШП республіки обираються голосуванням у кожному класі . Вибори провести до 15 жовтня кожного року.
2.2 ШП буде поділено на Міністерства. Кабінет міністрів є виконавчим органом, через який Шкільний Парламент впливає на стан навчально-виховного процесу в школі. Очолює Кабінет Міністрів - прем’єр-міністр - учень старшої школи з числа членів учнівського парламенту, обраний на засіданні парламенту, керує роботою кабінету міністрів (міністерств).

2.3 До складу шкільного Кабінету Міністрів входять такі міністерства:
Міністерство науки і освіти, Міністерство внутрішніх справ і охорони дитинства,  Міністерство охорони здоров’я і спорту, Міністерство культури і дозвілля, Міністерство праці та соціального захисту, Міністерство туризму і краєзнавства, Міністерство преси та зв’язку.

2.4 Очолюють роботу міністерств - міністри - учні старшої школи,
призначені з числа членів учнівського парламенту.

2.5 На чолі Учнівської республіки ШП стоїть президент.
2.6 Президент республіки обирається з числа членів ШП за результатами загально шкільних виборів.
2.7 Контроль за діяльністю органів учнівського самоврядування (президента, ШП республіки) здійснюється Наглядовою Радою ( до складу наглядової ради входять директор школи та заступники директора та представники батьківського комітету) на чолі з Куратором (пед. організатором).
Наглядова Рада може:
• накласти вето на рішення ШП
• повернути рішення на доопрацювання
• рекомендувати створення додаткових комітетів
• подавати прохання про висловлення недовіри президенту республіки або комусь з членів ШП.

Будь-яке рішення наглядової, що стосується учнівського самоврядування набере чинності тільки за умови підтримки 80 відсотків членів ШП.

Розділ III
Основні функції та напрямки роботи учнівського самоврядування.

3.1 Головними напрямками роботи органів учнівського самоврядування мають бути:
• сприяння навчально – виховній роботі
• сприяння науковій роботі
• сприяння культурно – освітній роботі
• сприяння спортивно – масовій роботі
• проведення якісного дозвілля
• підвищення ініціативності
• волонтерський рух
• правозахисна діяльність
• дисциплінарний контроль
• екологічна діяльність
• волонтерська діяльність
• історико – пошукова діяльність

3.2 Основними завданнями органів учнівського самоврядування є:
• координація дій органів шкільного самоврядування.
• забезпечення і захист прав та інтересів учнів.
• сприяння навчальній науковій та творчій діяльності учнів
• сприяння у створенні необхідних умов для відпочинку і розвитку учнів
• розгляд скарг, пропозицій та побажань
• внесення пропозицій
• вирішення важливих проблем найрізноманітніших спрямувань.
• всебічна підтримка талановитих учнів
• підтримка належної дисципліни, контроль відвідування
• контроль та корекція навчально-виховного процесу.
• Активізація учнівської ініціативи
• Підвищення рейтингу навчального закладу
• Психологічна підтримка

3.3 Функції та напрямки роботи можуть змінюватись або доповнюватись згідно потреб, конкретних ситуацій та пропозицій підчас роботи учнівського самоврядування.


 Розділ IV
Режим роботи.
4.1 Загальні Збори ШП проводяться обов’язково раз на місяць, де обговорюється план роботи на місяць, пріоритетні напрямки діяльності, розглядаються скарги, прохання, побажання та ін. На засіданні має обов’язково бути присутнім куратор, а також члени Наглядової Ради.

4.2 Робочі збори членів учнівського самоврядування проводяться раз на тиждень або частіше.

4.3 Рішенням ШП або Президента може бути призначене термінове або позачергове засідання ШП за необхідністю.

4.4 Засідання може вважатись правомірним за умови реєстрації 90% членів ШП.
4.5 Рішення приймаються більшістю голосів, відкритим голосуванням. Зміни та доповнення до Положення приймаються за умови, якщо за них проголосує не менше 2/3 депутатів ШП.

4.6 У виключних випадках за відсутності кворуму або нагальної потреби вирішення питання Президент має право одноосібно приймати рішення і несе за нього повну відповідальність

Розділ V
Президент Учнівської республіки: права та обов’язки.
5.1 Президент обирається таємним голосуванням з числа депутатів ШП, термін повноважень – 1 рік, поки не буде обрано нового президента.
5.2 Президент здійснює керівництво поточною роботою робочих органів учнівського самоврядування, внесення пропозицій, розгляд скарг, представляє органи учнівського самоврядування у місті та за його межами.
5.3 Президент головує на засіданнях ШП, забезпечує підготовку звітів про проведену роботу, підготовку та затвердження планів роботи. Вносить пропозиції щодо діяльності органів учнівського самоврядування. Є гарантом продуктивної діяльності ШП та органів учнівського самоврядування. Затверджує регламент та інші нормативні документи і рішення про порядок роботи ШП в цілому та окремих комітетів. Утворює додаткові комітети та органи їх управління. Вносить свої пропозиції щодо покращення учнівського життя і тд. на розгляд ШП.
5.4 Всі пропозиції та рішення Президента набувають чинності лише за підтримки 75 відсотків членів ШП. У виключних випадках за відсутності кворуму чи терміновості вирішення питання Президент може прийняти одноосібне рішення але несе за нього повну відповідальність.
5.5 Президент має право визначити не більше 2 Радників Президента, які займаються під його керівництвом оформленням документації та ін. Радники можуть обиратись не з числа членів ШП, в цьому разі вони не приймають участі в голосуванні.
5.6 Президент може накласти вето на рішення ШП, але воно може бути подолане 95 відсотками голосів членів ШП. У разі неможливості вирішення конфлікту розглядом питання займається наглядова рада.
5.7 Повноваження Президента припиняються достроково у випадках:
• особистої заяви
• неможливості їх виконання
• за станом здоров’я
• у разі звільнення з посади
• за поданням членів ШП та за згоди більшості учнів школи.
5.8 У разі припинення повноважень Президента призначаються дострокові президентські вибори. Висуваються кандидати, проводиться передвиборча агітація, голосування (протягом 2 тижнів.)
                                                          Розділ VI
Кабінет Міністрів: права та обов’язки 

6.1. Міністерство науки і освіти:
-         здійснює роботу, спрямовану на вироблення в учнів свідомого
ставлення до навчання;
-         бере участь у проведенні предметних тижнів, місячників, олімпіад,
конкурсів; допомагає класним керівникам у контролі за виконанням домашніх завдань, веденням щоденників;
-          веде боротьбу з пропусками уроків, запізненнями на уроки;
-          забезпечує простір для ініціативи, творчості, самодіяльності учнів у
навчально-пізнавальній діяльності;
-          організовує конкурси ерудитів, проводить інтелектуальні ігри з метою
виявлення обдарованих дітей та закріплення програмового матеріалу з
різних предметів;
-         збирає і систематизує матеріал-інформацію про стан успішності в
кожному класі;
-         здійснює рейди контролю за відвідуванням, підготовкою до уроків
(наявністю зошитів, щоденників, виконанням домашніх завдань;
-          підготовка і проведення бесід у класах (про режим дня, виконання
домашніх завдань, користі читання);
-          пропагує книгу, сприяє виробленню потреби в систематичному
читанні, допомагає бібліотекарю у проведенні рейдів-перевірок
збереження підручників, книжкових тижнів, бібліотечних годин.

6.2. Міністерство внутрішніх справ і охорони дитинства:
-         забезпечує захист прав та інтересів учнів,
-         контролює дотримання учнями Статуту школи (Правил для учнів);
-         проводить індивідуальні бесіди з дітьми, схильними до
правопорушень,
-          бере участь у проведенні масових заходів з правових питань для
учнівської молоді;
-          здійснює заходи, спрямовані на залучення підлітків, схильних до
правопорушень, до роботи в органах учнівського самоврядування
(спортивні секції, підготовка заходів дозвілля, виконання постійних та
тимчасових доручень);
-          збирає інформацію на засідання учнівської ради, ради профілактики з
питань правової освіти і виховання;
-         організовує чергування учнів під час проведення масових заходів,
свят, вечорів відпочинку;
-          організовує правову освіту (вивчення Правил для учнів, Статуту
школи, документів про освіту, про учнівське самоврядування, інших
правових документів;
-         проводить зустрічі з правоохоронцями;
-         виховує свідоме ставлення до виконання громадських доручень,
свідомої дисципліни, бережливе ставлення до державного і власного
майна;
-         проводить дні ввічливості, чистоти;
-         розвиває творчу співпрацю вчителів та учнів, створює добрі взаємини
школи, дітей і батьків, налагоджує тісні стосунки з шефськими
закладами, установами та організаціями.
6.3. Міністерство охорони здоров’я і спорту:
-         забезпечує повноцінний фізичний розвиток дітей, дбає про охорону та
зміцнення їхнього здоров’я;
-         пропагує здоровий спосіб життя (антиалкогольна, анти тютюнова,
антинаркотична програми);
-          залучає учнів та батьків до спортивно-масової та фізкультурно -
оздоровчої роботи;
-          проводить спортивні ігри на перерві та після уроків;
-          організовує загально шкільні спортивно-оздоровчі заходи;
-          здійснює санітарно-освітню роботу серед учнів (випускає санітарні
бюлетені, проводить бесіди, дискусії, анкетування, тематичні вечори);
активно сприяє вихованню в дітей обережного поводження з вогнем,
проведенню тижнів безпеки життєдіяльності;
-          проводить ігри, навчання з правил безпеки життєдіяльності;
-          організовує заняття з профілактики дорожнього травматизму;
-         проводить місячник дорожнього руху.

6.4. Міністерство культури і дозвілля:
-         організовує естетичне виховання учнів;
-         організовує змістовний відпочинок учнів у позаурочний час, залучаючи
їх до проведення вечорів відпочинку, дискотек, днів відкритих дверей,
спортивно-оздоровчих заходів, зустрічей, оглядів-конкурсів,
фестивалів, концертів, виготовлення атрибутів для оформлення
актового залу;
-         розвиває творчі здібності школярів, залучаючи їх до роботи в гуртках,
секціях, учнівських об’єднаннях, творчих групах за інтересами;
-         прилучає учнів до народної творчості, національної культури;
-         здійснює заходи військово-патріотичного спрямування;
-         підбирає матеріали до написання сценаріїв різноманітних свят, вечорів
відпочинку, зустрічей;
-         залучає якомога більше дітей до позаурочної діяльності, організації
змістовного дозвілля та відпочинку, до художньої самодіяльності;
-         співпрацює із школами громади, здійснює спільні виховні
заходи;
-         здійснює пошукову роботу, збирання народознавчого матеріалу,
вивчає традиції та звичаї українського народу;
-         відзначення традиційних шкільних свят;
-         готує творчі виставки учнів.

6.5. Міністерство преси та зв’язку:
               - контролює випуск стіннівок;
 - займається зв’язками з громадськістю;
          - розповсюджує цікаву та корисну інформацію серед учнів;
- інформує громадськість про всі події, що відбуваються у гімназії;
- інформує учнів про проведення усіляких заходів;
               - забезпечує гласність у діяльності органів учнівського самоврядування;
          - сприяє підвищенню інтересу учнів до життя школи;
          - проводить соціальні опитування;
          - розвиває співпрацю учнів, вчителів та батьків; налагоджує тісні стосунки з  позашкільними закладами, установами та організаціями;
- систематично звітує про виконану роботу та події  на сайті школи.

6.6. Міністерство праці та соціального захисту:
-         проводить заходи, спрямовані на формування екологічної культуру
людини, її гармонійних стосунків з природою;
-         охороняє довкілля, дбає про збереження шкільного майна,
-         організовує проведення трудових операцій, десантів з благоустрою
шкільної території;
-         проводить дні чистоти;
-         проводить акції «Зробимо нашу школу найкращою», «Зелений
патруль», «Посади квітку», «Чистодвір» тощо;
-         проводить конкурси на кращий зелений куточок класу, кращу
пришкільну ділянку;
-         проводить рейди-перевірки санітарного стану класів, контролює
проведення санітарних днів.
 -  займається наданням та організацією  відповідно до Закону України "Про соціальні послуги" допомоги окремим соціальним групам чи особам, які перебувають у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги;
-      бере участь у діяльності, пов’язаній із захистом дітей та молоді, багатодітних сімей, у порядку, встановленому Законом України "Про соціальну роботу з дітьми та молоддю"; 
-      бере участь в організації та проведенні благодійних заходів, інших видах безоплатної суспільно-корисної роботи;
-      організовує та координує роботу волонтерів;
-      виховує готовність жити й діяти за принципами гуманізму, милосердя, людяності;
-      здійснює профорієнтаційну роботу в школи, виховує інтерес та повагу до майбутньої професії;
-      виховує свідоме ставлення до виконання громадських доручень, свідомої дисципліни, бережливе ставлення до державного і власного майна.

 6.7. Міністерство туризму і краєзнавства:
-      організація спортивно-туристичних заходів, змагань, зльотів;
-      підготовка учнівських команд до участі  у змаганнях  з туризму;
-      координація і проведення екскурсійної роботи з учнівською молоддю;
-      організація і проведення навчально-тематичних екскурсій, які зорієнтовані на виховання дбайливого ставлення до пам’яток історії, природи;
-      розробка і пропаганда нових екскурсійних маршрутів, опис цікавих екскурсійних об’єктів;
-      дослідження та вивчення історії, етнографії, фольклору рідного краю;
-      знайомство з природними заповідниками та культурними пам’ятками краю;
-      вивчення традицій та побуту рідного краю;
-      знайомство з літературою рідного краю і пропаганда її серед учнівської молоді; 
-      проведення пошуково-дослідницьких робіт з краєзнавства.

                                                      Розділ VII
Наглядова рада
7.1 Наглядова рада складається з директора школи, заступників директора школи та представників батьківського комітету школи.
7.2 Наглядова рада може накласти вето на рішення ШП або президента але воно може бути подолане загальношкільним референдумом, або оскаржене на раді кураторів учнівського самоврядування.
7.3 Шкільним куратором учнівського самоврядування призначається педагог-організатор. У виключних випадках куратором може бути залучений будь - який вчитель предметник або спеціаліст не з числа працівників школи
7.4 Наглядова рада не втручається в діяльність учнівського самоврядування, веде тільки нагляд та координацію, надає всебічну допомогу та підтримку.